cohtranTMed

D10.1 Giải phương trình nguyên Diophante

D11.1 Thuật chia Euclide dùng cho số và đa thức  ( HORNER )

D10.3 Giải phương trình chứa tham số 

D10.4  Giải phương trình đại số 

D10.6  Giải bất phương trình minh hoạ bằng đồ thị 

D10.9  Giải bất phương trình đại số và minh hoạ bằng đồ thị

D11.2  Tính tổng nghịch đảo của n số tự nhiên  

G11.1  Tính gía trị một chuỗi số  theo n

G11.3  Khảo sát tính hội tụ của chuỗi số

 G11.4  Tính giới hạn của chuỗi số khi n -> 00

G12.1  Vẽ đồ thị biểu diễn phương trình 

D10.15  Giải hệ thống phương trình tuyến tính , phi tuyến 

D10.17  Vẽ miền nghiệm của bất phương trình đại số

D10.19  Tối ưu hoá hàm 2 biến với các ràng buộc

D8.3  Phân tích thừa số 

 D8.5  Khai triển tích số ( có thể dùng để khai triển Newton )

H10.1  Tính diện tích tam giác trong hệ toạ độ Oxy 

H10.3  Khảo sát conic ( đường tròn , Ellipse , Parabola , Hyperbola ) 

H12.1  Tính khoảng cách 2 điểm trong 2D , 3D

H12.2   Viết phương trình mặt phẳng qua 3 điểm trong không gian 

H12.3  Viết phương trình tham số của đường thẳng trong không gian 

H12.4   Tìm công thức thể tích , diện tích hình không gian 

H12.5   Vẽ đồ thị 2D , mặt 3D

L11.3    Tìm chu kỳ của hàm số tuần hoàn

G11.12   Tìm đạo hàm của hàm số cho trước 

G12.4    Tìm cực trị của hàm số 

G12.6   Tìm đạo hàm cấp 2 của hàm số 

G12.8    Tìm điểm uốn của hàm số cho trước

G12.9    Tìm nghiệm của các phương trình  y = 0 , y ' = 0 ,  y " = 0

D10.20   Tìm giao điểm của đồ thị hàm số và trục hoành Ox , trục tung Oy

G12.13   Tìm đường tiệm cận của hàm số 

G12.15  Tìm giao điểm của hàm số đa thức và trục hoành Ox - Vẽ đồ thị .

G12.17    Vẽ đồ thị hàm số ( có đường tiệm cận )

G12.18   Vẽ đồ thị 2D , 3D 

G12.20    Vẽ đường cong tham số 3D

D10.2 Giải phương trình tuyệt đối 

L11.1 Giải phương trình lượng giác

L11.2  Giải phương trình lượng giác trên một đoạn

 D10.5  Giải phương trình từng bước

D10.8  Tính giá trị biểu thức hàm số 

D10.10  Giải bất phương trình đại số - tìm miền nghiệm 

D10. 11  Giải phương trình đại số  

G11.2  Đa thức truy hồi 

D11.6  Khai triển nhị thức Newton

D10.12  Giải phương trình vô tỷ

D10.13  Giải phương trình minh hoạ từng bước 

D10.14  Giải phương trình dạng hàm ẩn 

D10.16  Giải hệ phương trình 

D8.1  Khai triển , rút gọn biểu thức đại số 

D8. 2  Rút gọn phân thức 

D8.4  Nhân 2 đa thức

D8.6  Phân tích thừa số 

H10.2  Tính khoảng cách từ 1 điểm đến đường thẳng trong Oxy

G11.5  Tìm hàm số ngược của hàm số cho trước

G11.6  Tìm đạo hàm của hàm số hợp - giải thích

G11.7   Tính đạo hàm cấp cao của hàm số 

G11.8   Tìm giới hạn của hàm số 

G11.9   Tìm giới hạn của hàm số 

G11.10   Tính đạo hàm hàm số có dạng U/V

G11.11   Tìm đạo hàm của hàm số cho trước

G12. 2    Khảo sát hàm số hữu tỷ

G12.3   Vẽ đồ thị trong toạ độ cực (Polar)

G12.5    Vẽ đồ thị hàm số 2D

G12.7    Vẽ nhiều hàm số - Basic plot. To plot two or more functions, enter {f1(x), f2(x),...}

G12.10    Tính tích phân bất định

G12.11    Tính tích phân bất định minh hoạ từng bước 

G12.12   Tính tích phân bất định minh hoạ từng bước  

G12.14   Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi 2 đường cong (C1) , (C2) 

G12.16    Tính thể tích vật thể tròn xoay giới hạn bởi (C1) , (C2)

G12.19   Tìm hoành độ giao điểm giữa 2 đường cong (C1) , (C2)

D12.1   Cấu trúc của số phức 

 GI.1    Vẽ đồ thị , mặt 3D 

GI.2   Vẽ đồ thị , mặt  3D

GI.3    Tích phân 2 lớp 

GI.5    Tích phân kép

G11+12.1   Tính đạo hàm ,tích phân , giới hạn , vẽ đồ thị 

GI.8    Tích phân suy rộng

G12.22    Tích thể tích vật tròn xoay  (C) , trục  Ox , x =a , x= b

GI.6    Tích phân bội 3

GI.7    Tích phân bội 3

G12.21    Tính diện tich mặt tròn xoay

G12.24    Tích thể tích vật tròn xoay (C1) , (C2) , trục OX , x = a , x = b

H12.6    Tích có hướng 2 vector

L11.4    Khai triển công thức lượng giác 

GI.9    Chuỗi và dãy số 

G12.25    Khảo sát hàm số đơn giản

G12.26    Tìm cực trị của hàm số

GI.10    Các bài toán cơ bản trong vi  tích phân 

GI.11     Vẽ hàm từng khúc ( piecewise ) - dùng để xét tính liên tục của hàm số 

D12.1   Giải phương trình mũ 

GI.12    Tính đạo hàm và tích phân một hàm số cho trước 

G12.27    Tìm nguyên hàm của hàm số 

G12.28    Tính tích phân xác định 

GI.13     Vẽ đồ thị hàm số trong hệ toạ độ cực 

GI.14     Tính đạo hàm riêng 

GI.15    Khai triển hàm số bằng đa thức TAYLOR 

GI.16    Tính tổng chuỗi số  n = 1...oo

D12.3   Giái  phương trình chứa tham số

GI.17     Vẽ  đồ thị  3 hàm số

D12.4    Giải  phương trình  bất kỳ  ( Bậc 2 , 3 , ... , mũ  , log , căn thức )

D12.5     Giải phương trình mũ 

DI.1    Tính toán ma trận 

Make a Free Website with Yola.