cohtranTMed-HỌC TOÁN VUI

 PHƯƠNG  TRÌNH  LƯỢNG  GIÁC 

Bài giảng  


phtrinhLGIAC_co ban.pdf phtrinhLGIAC_co ban.pdf
Size : 183.636 Kb
Type : pdf
phtrinhLGIAC_bac 2 3 .pdf phtrinhLGIAC_bac 2 3 .pdf
Size : 173.185 Kb
Type : pdf
phtrinhLGIAC_doixung.pdf phtrinhLGIAC_doixung.pdf
Size : 102.688 Kb
Type : pdf
luong_giac-_chuong_2_991_30748118.pdf luong_giac-_chuong_2_991_30748118.pdf
Size : 564.419 Kb
Type : pdf
phtrinhLGIAC_codien.pdf phtrinhLGIAC_codien.pdf
Size : 120.083 Kb
Type : pdf
phtrinhLGIAC_dangcap.pdf phtrinhLGIAC_dangcap.pdf
Size : 139.334 Kb
Type : pdf
Phuong phap giai PTLG.pdf Phuong phap giai PTLG.pdf
Size : 9981.454 Kb
Type : pdf

  Bài tập


DAP AN 11 -001.pdf DAP AN 11 -001.pdf
Size : 124.224 Kb
Type : pdf
DAP AN 11 -003.pdf DAP AN 11 -003.pdf
Size : 131.615 Kb
Type : pdf
BaitapPTLG1.pdf BaitapPTLG1.pdf
Size : 10849.462 Kb
Type : pdf
BaitapPTLG3.pdf BaitapPTLG3.pdf
Size : 9104.242 Kb
Type : pdf
BaitapPTLG5.pdf BaitapPTLG5.pdf
Size : 12966.573 Kb
Type : pdf
DAP AN 11 -002.pdf DAP AN 11 -002.pdf
Size : 134.01 Kb
Type : pdf
DAP AN 11 -004.pdf DAP AN 11 -004.pdf
Size : 132.321 Kb
Type : pdf
BaitapPTLG2.pdf BaitapPTLG2.pdf
Size : 6528.511 Kb
Type : pdf
BaitapPTLG4.pdf BaitapPTLG4.pdf
Size : 11664.381 Kb
Type : pdf
BaitapPTLG6.pdf BaitapPTLG6.pdf
Size : 3533.577 Kb
Type : pdf

 Đề kiểm tra


11A0607HKI.pdf 11A0607HKI.pdf
Size : 74.657 Kb
Type : pdf
11C0607HKI.pdf 11C0607HKI.pdf
Size : 66.715 Kb
Type : pdf
De KTra Toan 11.pdf De KTra Toan 11.pdf
Size : 34.27 Kb
Type : pdf
DEKTRA15P SO2.pdf DEKTRA15P SO2.pdf
Size : 79.781 Kb
Type : pdf
11B0607HKI.pdf 11B0607HKI.pdf
Size : 51.525 Kb
Type : pdf
DEKTRA15P SO1.pdf DEKTRA15P SO1.pdf
Size : 67.271 Kb
Type : pdf
DEKTRA15P SO3.pdf DEKTRA15P SO3.pdf
Size : 41.175 Kb
Type : pdf

Phần mềm ứng dụng


Giải phương trình lượng giác

Vẽ nhiều hàm số - Basic plot. To plot two or more functions, enter {f1(x), f2(x),...}

Giải phương trình trên một đoạn 

Đồ thị các hàm số lượng giác ngược

http://www.univie.ac.at/future.media/moe/galerie/fun2/graphen2/s.html#top

Make a Free Website with Yola.