cohtranTMed-HỌC TOÁN VUI

PHÉP BIẾN HÌNH  

 Bài giảng 

phep doi xung truc.pdf phep doi xung truc.pdf
Size : 56.844 Kb
Type : pdf
phep quay.pdf phep quay.pdf
Size : 44.621 Kb
Type : pdf
phep vi tu.pdf phep vi tu.pdf
Size : 25.201 Kb
Type : pdf
phep doi xung tam.pdf phep doi xung tam.pdf
Size : 50.015 Kb
Type : pdf
phep tinh tien.pdf phep tinh tien.pdf
Size : 40.795 Kb
Type : pdf
PhepbienhinhFlash.pdf PhepbienhinhFlash.pdf
Size : 10982.451 Kb
Type : pdf

 Bài tập 

phepbienhinh cacloai.pdf phepbienhinh cacloai.pdf
Size : 285.996 Kb
Type : pdf
baitapPHEPDOIHINH.pdf baitapPHEPDOIHINH.pdf
Size : 842.994 Kb
Type : pdf
baitaphinh11.pdf baitaphinh11.pdf
Size : 654.938 Kb
Type : pdf
BAITAP PHEP BIEN HINH - CB+NC.pdf BAITAP PHEP BIEN HINH - CB+NC.pdf
Size : 9690.368 Kb
Type : pdf
BTADphepbienhinh11.pdf BTADphepbienhinh11.pdf
Size : 142.177 Kb
Type : pdf
tracnghiemHINHHOC11.pdf tracnghiemHINHHOC11.pdf
Size : 99.833 Kb
Type : pdf
baitap PHEP BIEN HINH.pdf baitap PHEP BIEN HINH.pdf
Size : 6811.923 Kb
Type : pdf

 Đề kiểm tra

Dethi_trac nghiem_hinh_ 11.pdf Dethi_trac nghiem_hinh_ 11.pdf
Size : 22.053 Kb
Type : pdf
DE ON THI HK1 LOP 11-LMX-2.pdf DE ON THI HK1 LOP 11-LMX-2.pdf
Size : 13190.886 Kb
Type : pdf
DE ON THI HK1 LOP 11-TP.pdf DE ON THI HK1 LOP 11-TP.pdf
Size : 10161.256 Kb
Type : pdf
DE KTRA HK1 (ON TAP).pdf DE KTRA HK1 (ON TAP).pdf
Size : 2130.51 Kb
Type : pdf
DE ON THI HK1 LOP 11-NHC-1.pdf DE ON THI HK1 LOP 11-NHC-1.pdf
Size : 10329.977 Kb
Type : pdf
DE ON THI HK1 LOP 11-NHC-2.pdf DE ON THI HK1 LOP 11-NHC-2.pdf
Size : 10415.101 Kb
Type : pdf

Phần mềm ứng dụng  


Phép Đối Xứng Trục(NC)
Đối xứng trục
Phép đối xứng tâm

Cách xác định tâm vị tự của 1 hình

http://www.absorblearning.com/media/attachment.action?quick=hr&att=1270

Mô hình chuyển động quay và tịnh tiến

http://www.absorblearning.com/media/attachment.action?quick=y7&att=2451

Make a Free Website with Yola.