cohtranTMed

 KHẢO SÁT HÀM SỐ 

 Bài giảng  


TT.jpg TT.jpg
Size : 78.46 Kb
Type : jpg
CI1a KHAO SAT HAM SO.pdf CI1a KHAO SAT HAM SO.pdf
Size : 742.341 Kb
Type : pdf
CI2a DIEU KIEN CUC TRI TAI xo.pdf CI2a DIEU KIEN CUC TRI TAI xo.pdf
Size : 169.013 Kb
Type : pdf
CI3a DIEU KIEN CO 1 SO CUC TRI.pdf CI3a DIEU KIEN CO 1 SO CUC TRI.pdf
Size : 471.933 Kb
Type : pdf
CI4a HAM SO TANG GIAM TREN MXD.pdf CI4a HAM SO TANG GIAM TREN MXD.pdf
Size : 760.425 Kb
Type : pdf
CI5a DIEU KIEN DIEM UON TAI xo.pdf CI5a DIEU KIEN DIEM UON TAI xo.pdf
Size : 291.307 Kb
Type : pdf
CI6a DIEU KIEN CO DIEM UON.pdf CI6a DIEU KIEN CO DIEM UON.pdf
Size : 310.151 Kb
Type : pdf
CAC CHU DE TOAN THPT .pdf CAC CHU DE TOAN THPT .pdf
Size : 1014.428 Kb
Type : pdf
KSHS.jpg KSHS.jpg
Size : 103.909 Kb
Type : jpg
CI1b CAC VI DU KHAO SAT HAM SO.pdf CI1b CAC VI DU KHAO SAT HAM SO.pdf
Size : 877.364 Kb
Type : pdf
CI2b VI DU CUC TRI TAI xo.pdf CI2b VI DU CUC TRI TAI xo.pdf
Size : 658.362 Kb
Type : pdf
CI3b VI DU DIEU KIEN CO 1 SO CUC TRI.pdf CI3b VI DU DIEU KIEN CO 1 SO CUC TRI.pdf
Size : 563.782 Kb
Type : pdf
CI4b VI DU  HAM SO TANG GIAM TREN MXD.pdf CI4b VI DU HAM SO TANG GIAM TREN MXD.pdf
Size : 463.083 Kb
Type : pdf
CI5b VI DU DIEU KIEN DIEM UON TAI xo.pdf CI5b VI DU DIEU KIEN DIEM UON TAI xo.pdf
Size : 377.682 Kb
Type : pdf
CI6b VI DU DK CO DUON.pdf CI6b VI DU DK CO DUON.pdf
Size : 341.741 Kb
Type : pdf

 Bài tập  


PTTTONLUYEN.pdf PTTTONLUYEN.pdf
Size : 394.396 Kb
Type : pdf
BAITAPDAOHAMcoban.pdf BAITAPDAOHAMcoban.pdf
Size : 331.429 Kb
Type : pdf
CUCTRITANG GIAM.pdf CUCTRITANG GIAM.pdf
Size : 257.138 Kb
Type : pdf
MAX-MIN.pdf MAX-MIN.pdf
Size : 458.88 Kb
Type : pdf
THUCHANHKHAOSATHAMSO.pdf THUCHANHKHAOSATHAMSO.pdf
Size : 73.635 Kb
Type : pdf
PTTTNANGCAO.pdf PTTTNANGCAO.pdf
Size : 725.884 Kb
Type : pdf
DAOHAMHAMHOP.pdf DAOHAMHAMHOP.pdf
Size : 261.702 Kb
Type : pdf
KHOANGLOILOM-DIEMUON.pdf KHOANGLOILOM-DIEMUON.pdf
Size : 329.11 Kb
Type : pdf
TINH GIA TRI  LON NHAT- NHO NHAT Max-min.pdf TINH GIA TRI LON NHAT- NHO NHAT Max-min.pdf
Size : 1022.935 Kb
Type : pdf

Dành cho giáo viên

[MATHVN.COM] - ham-so-on-thi-DH.pdf [MATHVN.COM] - ham-so-on-thi-DH.pdf
Size : 827.312 Kb
Type : pdf

 Đề kiểm tra 


DEONTAP-G-K-HE.pdf DEONTAP-G-K-HE.pdf
Size : 175.497 Kb
Type : pdf
KIEM TRA GIUA KHOA HE 07-08.pdf KIEM TRA GIUA KHOA HE 07-08.pdf
Size : 155.141 Kb
Type : pdf
001-45pHKI.pdf 001-45pHKI.pdf
Size : 186.419 Kb
Type : pdf
003-45pHKI.pdf 003-45pHKI.pdf
Size : 191.927 Kb
Type : pdf
BAI2-45pHKITOAN12-ds(PTTT).pdf BAI2-45pHKITOAN12-ds(PTTT).pdf
Size : 386.935 Kb
Type : pdf
BAI4-45pHKITOAN12-ds(Max-min).pdf BAI4-45pHKITOAN12-ds(Max-min).pdf
Size : 193.318 Kb
Type : pdf
BAI6-45pHKITOAN12-ds(Mot so ctri).pdf BAI6-45pHKITOAN12-ds(Mot so ctri).pdf
Size : 460.977 Kb
Type : pdf
BAI8-45pHKITOAN12-ds(DK tang-giam D).pdf BAI8-45pHKITOAN12-ds(DK tang-giam D).pdf
Size : 228.402 Kb
Type : pdf
Dektradky12lan2_SO 1.pdf Dektradky12lan2_SO 1.pdf
Size : 34.119 Kb
Type : pdf
DUBI ABD 2002.pdf DUBI ABD 2002.pdf
Size : 377.573 Kb
Type : pdf
DUBI ABD 2003.pdf DUBI ABD 2003.pdf
Size : 513.08 Kb
Type : pdf
DUBI ABD 2005.pdf DUBI ABD 2005.pdf
Size : 1925.758 Kb
Type : pdf
DUBI ABD 2007.pdf DUBI ABD 2007.pdf
Size : 261.343 Kb
Type : pdf
DUBI ABD 2009.pdf DUBI ABD 2009.pdf
Size : 3138.528 Kb
Type : pdf
DE KIEM TRA CUOI KHOA HE 07-08.pdf DE KIEM TRA CUOI KHOA HE 07-08.pdf
Size : 147.305 Kb
Type : pdf
dap an  KIEM TRA CUOI KHOA HE 07-08RTF.pdf dap an KIEM TRA CUOI KHOA HE 07-08RTF.pdf
Size : 297.421 Kb
Type : pdf
002-45pHKI.pdf 002-45pHKI.pdf
Size : 243.784 Kb
Type : pdf
BAI1-45pHKITOAN12-ds(DH cong thuc).pdf BAI1-45pHKITOAN12-ds(DH cong thuc).pdf
Size : 198.185 Kb
Type : pdf
BAI3-45pHKITOAN12-ds(DHhamhop-cap cao).pdf BAI3-45pHKITOAN12-ds(DHhamhop-cap cao).pdf
Size : 220.467 Kb
Type : pdf
BAI5-45pHKITOAN12-ds(KSHS).pdf BAI5-45pHKITOAN12-ds(KSHS).pdf
Size : 232.478 Kb
Type : pdf
BAI7-45pHKITOAN12-ds(Ctri TAI).pdf BAI7-45pHKITOAN12-ds(Ctri TAI).pdf
Size : 555.552 Kb
Type : pdf
BAI9-45pHKITOAN12-ds(DK tang-giam doan).pdf BAI9-45pHKITOAN12-ds(DK tang-giam doan).pdf
Size : 239.923 Kb
Type : pdf
de KIeM TRA LoP 12_SO 2.pdf de KIeM TRA LoP 12_SO 2.pdf
Size : 33.07 Kb
Type : pdf
loigiai Ðe KIeM TRA LoP 12_SO 2.pdf loigiai Ðe KIeM TRA LoP 12_SO 2.pdf
Size : 107.544 Kb
Type : pdf
DUBI ABD 2004.pdf DUBI ABD 2004.pdf
Size : 415.701 Kb
Type : pdf
DUBI ABD 2006.pdf DUBI ABD 2006.pdf
Size : 903.741 Kb
Type : pdf
DUBI ABD 2008.pdf DUBI ABD 2008.pdf
Size : 2321.074 Kb
Type : pdf
De thi DH-Toan-2002-2010.pdf De thi DH-Toan-2002-2010.pdf
Size : 10433.711 Kb
Type : pdf

Phần mềm ứng dụng   


Make a Free Website with Yola.