cohtranTMed-HỌC TOÁN VUI

 HÀM  SỐ  LƯỢNG  GIÁC 

Bài giảng  


Cung va goc LGIAC.pdf Cung va goc LGIAC.pdf
Size : 596.917 Kb
Type : pdf
HamsoLGIAC.pdf HamsoLGIAC.pdf
Size : 249.015 Kb
Type : pdf
cmdangthuc-tinhtoan.pdf cmdangthuc-tinhtoan.pdf
Size : 60.509 Kb
Type : pdf
Hamsoluonggiac.pdf Hamsoluonggiac.pdf
Size : 7912.467 Kb
Type : pdf

 Bài tập


BAI TAP 11 HKI.pdf BAI TAP 11 HKI.pdf
Size : 116.188 Kb
Type : pdf
BtapHSLG1.pdf BtapHSLG1.pdf
Size : 14811.548 Kb
Type : pdf
BtapHSLG3.pdf BtapHSLG3.pdf
Size : 9723.204 Kb
Type : pdf
BtapHSLG5.pdf BtapHSLG5.pdf
Size : 12369.409 Kb
Type : pdf
luong_giac-_chuong_1_990_87100767.pdf luong_giac-_chuong_1_990_87100767.pdf
Size : 765.494 Kb
Type : pdf
BtapHSLG2.pdf BtapHSLG2.pdf
Size : 8874.065 Kb
Type : pdf
BtapHSLG4.pdf BtapHSLG4.pdf
Size : 7995.991 Kb
Type : pdf

 Đề kiểm tra 


baiktraky1-11( co DA ).pdf baiktraky1-11( co DA ).pdf
Size : 185.446 Kb
Type : pdf
baiktraky2-11_ co DA .pdf baiktraky2-11_ co DA .pdf
Size : 84.159 Kb
Type : pdf
Bai2-45pHKI-TOAN11_TinhHSLGconlai.pdf Bai2-45pHKI-TOAN11_TinhHSLGconlai.pdf
Size : 104.333 Kb
Type : pdf
Bai4-45pHKI-TOAN11_CMdangthuc.pdf Bai4-45pHKI-TOAN11_CMdangthuc.pdf
Size : 78.812 Kb
Type : pdf
Bai6-45pHKI-TOAN11_Cunglienket.pdf Bai6-45pHKI-TOAN11_Cunglienket.pdf
Size : 102.134 Kb
Type : pdf
Bai8-45pHKI-TOAN11_Maxmin-chanleHSLG.pdf Bai8-45pHKI-TOAN11_Maxmin-chanleHSLG.pdf
Size : 100.803 Kb
Type : pdf
baiktraky3a-11( co DA ).pdf baiktraky3a-11( co DA ).pdf
Size : 290.548 Kb
Type : pdf
Bai1-45pHKI-TOAN11_TinhtoanLG.pdf Bai1-45pHKI-TOAN11_TinhtoanLG.pdf
Size : 90.989 Kb
Type : pdf
Bai3-45pHKI-TOAN11_Tinhgtribthuc.pdf Bai3-45pHKI-TOAN11_Tinhgtribthuc.pdf
Size : 82.281 Kb
Type : pdf
Bai5-45pHKI-TOAN11_Bthucdoclapx.pdf Bai5-45pHKI-TOAN11_Bthucdoclapx.pdf
Size : 68.491 Kb
Type : pdf
Bai7-45pHKI-TOAN11_TXDhamsoLG.pdf Bai7-45pHKI-TOAN11_TXDhamsoLG.pdf
Size : 95.91 Kb
Type : pdf
De KTra Toan 11.pdf De KTra Toan 11.pdf
Size : 34.27 Kb
Type : pdf
baiktraky3b-11( co DA ).pdf baiktraky3b-11( co DA ).pdf
Size : 75.154 Kb
Type : pdf
daDe Kiem Tra Toan 11.pdf daDe Kiem Tra Toan 11.pdf
Size : 65.257 Kb
Type : pdf

 Phần mềm ứng dụng


Giới thiệu về hàm số lượng giác

http://www.mathwarehouse.com/trigonometry/sine-cosine-tangent.html

Tìm chu kỳ của hàm số tuần hoàn 

Vẽ đồ thị hàm số 2D 

 Giới thiệu về hàm số lượng giác ngươc

http://www.mathwarehouse.com/trigonometry/inverse-sine-cosine-tangent/

Hàm sin cộng với 1 số thực ( phép tịnh tiến theo trục tung )

http://www.absorblearning.com/media/attachment.action?quick=ji&att=1396

Vẽ nhiều hàm số - Basic plot. To plot two or more functions, enter {f1(x), f2(x),...}

Vẽ đồ thị trong toạ độ cực (Polar) 

Khảo sát hàm số đơn giản 

Make a Free Website with Yola.