cohtranTMed-HỌC TOÁN VUI

Bài học


*** Click vào từng chuyên đề trong chương trình 11 , 12 

 


LƯỢNG GIÁC 11
GIẢI TÍCH 11

 

GIẢI TÍCH 12 

Khảo sát hàm số

Hàm số mũ 

Hàm số log

Tích phân 

ĐẠI SỐ 12  

 P2

Số phức 

ĐẠI SỐ 11 

HÌNH HỌC 11 

ĐẠI SỐ 12  

P1


Phương trình mũ

Phương trình log

HÌNH HỌC 12 

Hình đa diện  

Hình tròn xoay 

Phương pháp tọa độ không gian

Make a Free Website with Yola.