cohtranTMed-HỌC TOÁN VUI

 ĐƯỜNG  THẲNG -  MẶT  PHẲNG 

 Bài giảng


DUONGTHANG-MATPHANG-baigiang1.pdf DUONGTHANG-MATPHANG-baigiang1.pdf
Size : 109.493 Kb
Type : pdf
DUONGTHANG-MATPHANG-baigiang2.pdf DUONGTHANG-MATPHANG-baigiang2.pdf
Size : 112.449 Kb
Type : pdf
Duong thang-mat phang.pdf Duong thang-mat phang.pdf
Size : 644.995 Kb
Type : pdf
DUONGTHANG-MATPHANG-baigiang3.pdf DUONGTHANG-MATPHANG-baigiang3.pdf
Size : 163.223 Kb
Type : pdf

 Bài tập


bai tap duong thang - mat phang.pdf bai tap duong thang - mat phang.pdf
Size : 11543.628 Kb
Type : pdf
btap DTHANG-MPHANG-HHT.pdf btap DTHANG-MPHANG-HHT.pdf
Size : 7748.273 Kb
Type : pdf
btap DTHANG-MPHANG-TB.pdf btap DTHANG-MPHANG-TB.pdf
Size : 7195.578 Kb
Type : pdf
btap DTHANG-MPHANG-TB2.pdf btap DTHANG-MPHANG-TB2.pdf
Size : 5741.481 Kb
Type : pdf

Đề kiểm tra 


DE KTRA HK1 (ON TAP).pdf DE KTRA HK1 (ON TAP).pdf
Size : 2130.51 Kb
Type : pdf
DE ON THI HK1 LOP 11-LMX-2.pdf DE ON THI HK1 LOP 11-LMX-2.pdf
Size : 13190.886 Kb
Type : pdf
DE ON THI HK1 LOP 11-TP.pdf DE ON THI HK1 LOP 11-TP.pdf
Size : 10161.256 Kb
Type : pdf
DE ON THI HK1 LOP 11-NHC-1.pdf DE ON THI HK1 LOP 11-NHC-1.pdf
Size : 10329.977 Kb
Type : pdf
DE ON THI HK1 LOP 11-NHC-2.pdf DE ON THI HK1 LOP 11-NHC-2.pdf
Size : 10415.101 Kb
Type : pdf
DE ON THI HK1 11-TB.pdf DE ON THI HK1 11-TB.pdf
Size : 6374.568 Kb
Type : pdf

Phần mềm ứng dụng 


Đường thẳng và mặt phẳng
BÀI TẬP (Đại cương về đường thẳng & mặt phẳng)(kèm G.A)
Hinh 11. Bai 1 Đường thẳng và Mặt phẳng trong Không Gian

Mô hình giấy các khối đa diện

http://www.korthalsaltes.com/

Đường thẳng đồng phẳng và chéo nhau

http://www.absorblearning.com/media/attachment.action?quick=bw&att=848

phan mem ve  hinh Toan GS 5 Viet hoa.rar phan mem ve hinh Toan GS 5 Viet hoa.rar
Size : 2827.672 Kb
Type : rar
1.dcdtmp.gsp 1.dcdtmp.gsp
Size : 6294.635 Kb
Type : gsp
Dai cuong duong thang va mat phang(nc)
Dai cuong ve duong thang va mat phang
Make a Free Website with Yola.